Работно време за ИТНИ АНАЛИЗИ/Orari i punës për ANALIZA URGJENTE

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

NJOFTIM
Работно време за ИТНИ АНАЛИЗИ

 

24:00-00:00h

 

Orari i punës për ANALIZA URGJENTE

 

Ora 24:00-00:00

Од 07:30-11:30 се примаат сите пациенти.

 

Nga ora 07:30-11:30 pranohen të gjithë pacientët.
По 11:30-15:00h се примаат :

 

Pas orës 11:30-15:00 pranohen:
– пациенти кои се со живеалиште надвор од Скопје.

 

– pacientët me vendbanim jashtë Shkupit
– пациенти со извадена крв (готов материјал) кои се итни имаат можност да достават и по 15:00h.

 

– pacientët me gjak të testuar (material i gatshëm) që janë raste urgjente mund t’i dorëzojnë edhe pas orës 15:00.
– за време на викенд или празник се вади крв на пациенти за анализи на хормонален статус. – gjatë fundjavës apo festave pacientëve u merret gjak për analizë të statusit hormonal.

 

Датум: 16.10.2019 г.

 

Data: 16.10.2019
 

 

 

 

Од Управата / nga Drejtoria