Организација

 

Интернистички оддел

 

Хируршки оддел

Вкупно вработени 78
Здравствени работници и соработници 54
Доктори на науки  6
Специјалисти по медицинска биохемија  4
Специјализанти по медицинска биохемија  2
Специјалист по медицнска генетика  1
Специјалист по микробиологија  1
Администрација 24

Функцијата директор ја извршува:

Медицинкси директор – Д-р спец. Џемиле Јусуфи