ОРГАНИЗАЦИЈА

Интернистички оддел

Хируршки оддел

ВКУПНО ВРАБОТЕНИ78
ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ54
ДОКТОРИ НА НАУКИ 6
СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 4
СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 2
СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦНСКА ГЕНЕТИКА 1
СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МИКРОБИОЛОГИЈА 1
АДМИНИСТРАЦИЈА24

Функцијата директор ја извршува:

Медицинкси директор – Д-р спец. Џемиле Јусуфи