ИЗВЕСТУВАЊЕNJOFTIM
Работно време за ИТНИ АНАЛИЗИ 24:00-00:00h Orari i punës për ANALIZA URGJENTE Ora 24:00-00:00
Од 07:30-11:30 се примаат сите пациенти. Nga ora 07:30-11:30 pranohen të gjithë pacientët.
По 11:30-15:00h се примаат : Pas orës 11:30-15:00 pranohen:
– пациенти кои се со живеалиште надвор од Скопје. – pacientët me vendbanim jashtë Shkupit
– пациенти со извадена крв (готов материјал) кои се итни имаат можност да достават и по 15:00h. – pacientët me gjak të testuar (material i gatshëm) që janë raste urgjente mund t’i dorëzojnë edhe pas orës 15:00.
– за време на викенд или празник се вади крв на пациенти за анализи на хормонален статус.– gjatë fundjavës apo festave pacientëve u merret gjak për analizë të statusit hormonal. 
Датум: 16.10.2019 г. Data: 16.10.2019
    Од Управата / nga Drejtoria